2017 Olağan Genel Kurul Gündemi

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul Divan Heyetine yetki verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 6. 2017 yılı bilanço  ve  gelir-gider  raporlarının  okunarak   müzakeresi  ve  kabulü   için  oylama yapılması,
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylama yapılması,

 

 1. Ortaklarımızın kendilerine tahsis edilen parseller üzerinde işyeri inşaatlarını Tahsis Taahhütnamesine uygun olarak, Kooperatife karşı vadesi geçmiş her türlü borcunu  ödemek, Yönetim Kurulundan yazılı izin almak  koşulu ile kendilerinin yapmaları, her türlü inşaat masraf ve maliyetlerinin ilgili ortak tarafından karşılanması, ortaklarımızın şahsi talepleri ile yapılacak (tevhit, ifraz, plan, proje, ruhsat, imar ve iskan harcı vb. gibi) işlemler için Kooperatif adına kesilecek her türlü harcama belgelerinin bedelinin ilgili ortakça ödenmesi yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi  hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

Görsel kirliliğin  önlenmesi  amacıyla,   yapılacak  inşaatların ortak dış mimari özelliklerine (Bahçe duvarı ve çiti, istinat duvarı, Çöp konteynırı yeri, bekçi kulübesi, bariyer, yaya giriş kapısı, saçak yapıları, reklam tabelası – totemi, parsel içi aydınlatma direkleri, bayrak direkleri, klima dış üniteleri, jeneratör, su deposu, çanak anten, baz istasyonu, tesisat vb. destek tesisleri dış görünüşlerine)  ilişkin  prensiplerin  belirlenmesi ve uygulanması yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi  hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan sanayi parsellerinin tapularına şerh konulmak üzere hazırlanacak “S.S. ÖZ-AR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Toplu Yapı Yönetim Planı” hakkında bilgilendirme; Toplu Yapı Yönetim Planının tapuya şerh verilmesinden sonra, Yönetim Kurulunca hazırlanan ortaklarımızın yükümlülüklerine ve kendi parselleri üzerinde kendi inşaatlarını yapacaklarına dair taahhütnameyi imzalamaları, Kooperatife karşı vadesi geçmiş her türlü borçlarını  ödemeleri, geçici maliyet üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisini peşin ödemeleri, kesin maliyet üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisi farkını ödemeyi taahhüt etmeleri halinde ortaklarımıza tapularının verilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi akyazistadi

 

 1. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan Arnavutköy Tapu Müdürlüğü’ne kayıtlı, Karayolları Kamulaştırma sahasında kalan parseller; Kamulaştırma ve İmar Uygulaması sahaları dışında kalan parseller; Komşu sahada yapılan imar uygulaması dahilinde kalan parseller hakkında;
 • Karayolları kamulaştırma sahasında kalan (23 adet, toplam 117.012,88 M2) parsellerin 200 TL./M2 asgari birim fiyatla,
 • Kamulaştırma ve İmar uygulaması sahaları dışında kalan (İstanbul, Arnavutköy, Sazlıbosna, 18 pafta, 4130 – 248 M2 -, 4179 – 318 M2 – ve 5745 -224 M2 – sayılı) parsellerin 750 TL./M2 asgari birim fiyatla,
 • Komşu saha imar uygulamasında (268 ada ve 200 ada içinde) bulunan 168 M2 arsanın KOP sahasında kalan kısımlarının 750 /M2 asgari birim fiyatla, Sanayi sahasında kalan kısımlarının 2.750 TL./M2 asgari birim fiyatla,

Kamulaştırma Kanunu veya diğer Kanunlar gereğince pazarlık veya satış konusu yapılması, kamulaştırma işlemlerine itiraz edilmesi, dava açılması, kamulaştırma dışı özel satış için; ilan, duyuru, davet, açık arttırma, pazarlık yöntemlerinin kullanılması, bedelinin tahsil edilmesi, tapu devir/tescil vb. her türlü resmi işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan, 202 ada 3 parseldeki trafo alanının ASKOOP sahasında kalması ve 295 ada 1 parseldeki trafo alanını TESKOOP’un kullanması sebebiyle bu alanları 675,00 TL./M2 asgari birim fiyatla satmak, bedellerini tahsil etmek veya aynı yüzölçümü korumak şartıyla takas yapmak, yapılan hibeyi kabul etmek, tapu devir/tescil vb. her türlü resmi işlemleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

DESB sahasında AG, OG Elektrik projelerinin imali için Arnavutköy Belediyesi’ne KOP alanlarından bedelsiz terk edilen 1.116,17 M2  yerin S.S.TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İş yeri Yapı Kooperatifinden 675,00 TL./M2 asgari birim fiyatla bedelini tahsil etmek veya aynı yüzölçümü korumak şartıyla takas yapmak, yapılan hibeyi kabul etmek, tapu devir/tescil vb. her türlü resmi işlemleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. İstanbul sınırları içerisinde Kooperatif amaçlarına uygun olarak gerektiğinde ve gerektiği miktarda 2.750 TL./M2 azami birim fiyatla kamu veya özel mülkiyetten arsa ve arazi satın alınması, tapu tescil vb. her türlü resmi işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Kooperatifimizin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun tek başına veya S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi veya S.S. Bahçeşehir Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi veya her üç Kooperatif birlikte olarak lüzumu halinde; 18. Madde uygulaması, imar uygulaması, yol, altyapı, üstyapı, elektrik işleri, plan, proje yapılması; bunlar ile ilgili olarak her türlü ihale yapılması, imalat – inşaat yapılması, Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşlarla protokol/sözleşme yapılması veya taahhüt/teminat verilmesi, altyapıların işletilmek üzere ilgili kurumlara asgari 1 TL. bedelle veya bedelsiz devredilmesi; her türlü durumlarda parsellerimiz üzerinde ifraz, tevhit, terk, hibe, bila bedel devir, ruhsat vb. her türlü işlemlerin Tapu Müdürlüğü, Belediyeler, diğer resmi veya özel kurumlar nezdinde yapılması; diğer Kooperatiflerle ortak kullanılan yönetim binasının idaresi, yönetim organizasyonu,  ortak inşaat ve kooperatifi ilgilendiren her türlü ihale işlerinde birlikte hareket edilmesi ve gerekli hallerde protokol/sözleşme yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

Deliklikaya Sanayi Bölgesi içinde bulunan her üç Kooperatifin katılımıyla oluşan DESB toplantılarına katılması, karar alması, alınan kararları uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Kooperatif mülkiyetinde bulunan 303 ada 1 parselde 2,7 pay (hisse) ile, 308 ada 1 parselde 2 pay (hisse) ile, 313 ada 3 parselde 3 pay (hisse) ile, 313 ada 4 parselde 3 pay (hisse) ile, 313 ada 5 parselde 3 pay (hisse) ile asgari 2.100 TL./M2 birim fiyatla pazarlık usulü ortak alımı için Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten Mustafa PALAS, İbrahim ÇUBUKÇU, Ömer Lütfü BATU’nun görev yaptığı Ortak Alım Komisyonuna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Kooperatif amaçlarına uygun olarak hizmet alımına veya yapılması gerekli alt yapı veya üstyapı projelerinin imalat ve inşaat işlerine dair ihale yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna; ihale, olmadığı takdirde teklif alma, olmadığı takdirde pazarlık, olmadığı takdirde davet, olmadığı takdirde emanet usullerinden birini kullanma yetkisi verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Kooperatifimizin ortak mülkiyetindeki 303 ada 1 parseldeki veya 308 ada 1 parseldeki veya 312 ada 1 parseldeki taşınmaza Yönetim Merkezimizin de yer alacağı sosyal ve ticari amaçlı bina yapılması için; plan, proje, ruhsat, iskan, vb. işlemleri yapması, geçici müteahhitlik yetki belgesi alınması, yukarıda belirtilen usulde ihale yapılması, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, yönetim planının hazırlanması, tapu tescil işlemlerinin yapılması, bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi, kira alacağının tahsil edilmesi, dava ve icra işlerinin takip edilmesi, ihtiyaç halinde bankalardan 303 ada 1, 308 ada 1, 312 ada 1 say ılı parseller üzerinde ipotek, rehin, teminat vb. konularak kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Üst Yapı için kredi kullanmayı düşünen ortaklarımızın tahsis edilen arsalarına bu amaçla ipotek konulması ve borcun ödenmemesi halinde ilgili bankaca başlatılacak icra ve satış işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Organize Sanayi veya Endüstri Bölgesi kurmak, Kurulu Bölgelere katılmak ve müteşebbis heyete girecek üyelerin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

Ortağı bulunduğumuz S.S.TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İş yeri Yapı Kooperatifinin Genel Kurulunda Kooperatif Tüzel Kişiliğimizi temsil etmek, oy kullanmak üzere temsilci tayini için, gerektiğinde de bu kooperatifin ortaklığından çıkmak, gerekli işlemleri  yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

Üyesi bulunduğumuz Marmara Kooperatifler Birliği Genel Kurulunda Kooperatif Tüzel Kişiliğimizi temsil etmek, oy kullanmak üzere temsilci tayini için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. 01.2018 / 31.12.2018 dönemi tahmini bütçenin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi, Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi vererek ve dip notları ile birlikte görüşülmesi ve kabulü için oylama yapılması,

 

Vadesinde yapılmayan her türlü ödemeler için % 2 aylık gecikme faiz oranının uygulanması, her zaman en eski tarihli borcun anaparasının faizi ile birlikte öncelikli olarak tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme yapılması ve karar verilmesi,

 

 1. Dilek ve temenniler,

 

 1. Kapanış.